Το χρέος έχει φτάσει πάνω από τα 562 εκατ. ευρώ και η Εθνική Τράπεζα έκανε αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης για τη Χαλυβουργική, που ρίχνει αυλαία 96 χρόνια μετά τη δημιουργία της από την οικογένεια Αγγελόπουλων.


 

Η Χαλυβουργική χρωστά στην Εθνική Τράπεζα, 296,055 εκατ. ευρώ βάσει του ισοζυγίου της εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2018, ενώ βάσει των στοιχείων της Τράπεζας η απαίτηση ανήλθε σε 301,791 εκατ. ευρώ που εκπροσωπεί ποσοστό 53,7% του συνόλου των απαιτήσεων και την 30η.11.2020, σε 343,773 εκατ. ευρώ.

Το δε σύνολο των υποχρεώσεων της Χαλυβουργικής την 31η  Δεκεμβρίου του 2016, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων δημοσιευμένων οικονομικών της καταστάσεων, ανέρχεται στα 497,200 εκατ. ευρώ ενώ την 31 Δεκεμβρίου 2018 βάσει του ισοζυγίου ξεπερνά τα 562,311 εκατ. ευρώ.

Με βάση το ισοζύγιο της 31η Δεκεμβρίου του 2018, η Χαλυβουργική χρωστά συνολικά στις Τράπεζες 448,209 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 296,055 εκατ. ευρώ στην Εθνική, 132,898 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς, 10,478 εκατ. ευρώ στην Alpha Bank και 8,776 εκατ. ευρώ στη Eurobank. Προς δημόσιες επιχειρήσεις και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) οι οφειλές της αγγίζουν τα 41,576 εκατ. ευρώ και προς τους προμηθευτές τα 6,511 εκατ. ευρώ. Το άνοιγμα προς τις φορολογικές αρχές είναι 454.054 ευρώ, 1,347 εκατ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 36,126 εκατ. ευρώ προς διάφορους πιστωτές ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις διαμορφώνονταν στις 31/12/2018 στα 26,43 εκατ. ευρώ και στα 1,746 εκατ. ευρώ οι υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ, ο τζίρος της Χαλυβουργικής το 2016 κατήλθε στα 8,1 εκατ. ευρώ από 16,8 εκατ. ευρώ που ήταν το 2015 ενώ το αποτέλεσμα μετά φόρων διαμορφώθηκε σε ζημιά 41,4 εκατ. ευρώ το 2016 έναντι ζημιάς  35,1 εκατ. ευρώ το 2015.

Επίσης με βάση τις επιφυλάξεις αλλά και προσαρμογές (για τη χρήση του 2015), και τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2015 και 2016 και το προσχέδιο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης του 2017, προκύπτει ότι τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας, όχι απλώς, έχουν καταστεί κατωτέρα του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά έχουν καταστεί αρνητικά για τρεις συνεχόμενες χρήσεις 2015, 2016 και 2017, ενώ μέχρι σήμερα η Γενική Συνέλευση δεν έχει μεριμνήσει για τη λήψη των προβλεπόμενων από το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920 μέτρων.

Η εμπορική πίστη της Χαλυβουργικής έχει κλονισθεί προ πολλού, με αποτέλεσμα πολλοί δανειστές της να έχουν προσπαθήσει δια της δικαστικής οδού να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους, εκδίδοντας σε βάρος της διαταγές πληρωμής, όπως η ΔΕΗ, η EFG Eurobank, η ABC Factors και η Alpha Bank.

Ο αθεράπευτος κλονισμός της εμπορικής πίστης της Χαλυβουργικής, οι άκαρπες προσπάθειες διευθέτησης των χρεών της για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως επίσης και η διαρκούσα έλλειψη εμπορικής δραστηριότητάς της συνηγορούν υπέρ του μη αναστρέψιμου και της μονιμότητας της αδυναμίας της να εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές της υποχρεώσεις προς πάσης φύσεως πιστωτές της, αναφέρεται στην αίτηση υπαγωγής της στην Ειδική Διαχείριση.

πληροφορίες: SDNA.gr


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ