Ως 27/5 οι αιτήσεις


 

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 4 μήνες, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου έτους 2024.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δήμο Κορινθίων (Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στον Δήμο Κορινθίων, εντός χρονικού διαστήματος που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στο διαδικτυακό του τόπο, ήτοι από 22-05-2024 έως 27-05-2024.

Η Αντιδήμαρχος Κορινθίων, έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28.6.2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015) και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/τ.Α’/26.08.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του ν.4350/2015 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α’/12-6-2018)και το άρθρο 43 του ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α ́/13-04-2023).

2.Τις διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 20α του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/12-03-2012) όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 12 παρ. 22 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11.4.2012) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 41 παρ. 1α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 2 του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α ́/7-2-2020).

4.Τις διατάξεις του άρθρου 74Απαρ. 2 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/7-6-2010).

5.Την υπ’ αριθμ. 16958/2024Απόφαση ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ) περί κατανομής ποσού 234.000 ευρώ, στον Δήμο Κορινθίων για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

6.Το υπ’ αριθμ. 21797/05-04-2024έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής.

7.Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22949/15-04-2024βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, περί ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2024.

8.Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων και ειδικότερα τις κατεπείγουσες ανάγκες πυρασφάλειας -πυροπροστασίας (επόπτευση -φύλαξη δασών, περιαστικών και λοιπών περιοχών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών –προληπτικές δράσεις απομάκρυνσης της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς), προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η διαφύλαξη του φυσικού του πλούτου.

9.Την υπ’ αριθμ. 224/2024ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(ΑΔΑ: 6ΣΩΗΩΛ7-ΓΨΒ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων.

10.Την υπ’ αριθμ. 36750/01-05-2024(ΑΔΑ:ΨΣΙ7ΟΡ1Φ-2ΑΨ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως τέσσερις μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας -πυρασφάλειας του Δήμου έτους 2024.

 

 


ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ